سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی