تعرفه های ثبت نام

ثبت نام دانشجویان:

 

230.000 تومان

   ثبت نام غیر حضوری

400.000 تومان

ثبت نام حضوری


هزینه مقاله دوم به بعد 180.000 تومان خواهد بود.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد

هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله در کنفرانس می باشد که از طریق پستی به دست پژوهشگران خواهد رسید

 

ثبت نام آزاد:

 

280.000 تومان

   ثبت نام غیر حضوری

450.000 تومان

ثبت نام حضوری


هزینه مقاله دوم به بعد 180.000 تومان خواهد بود.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می باشد

هزینه ثبت نام غیر حضوری، شامل دریافت گواهینامه پذیرش و ارائه مقاله در کنفرانس می باشد که از طریق پستی به دست پژوهشگران خواهد رسید