کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر حمید جعفری

2- دکتر علیرضا اسعدی

3- دکتر امین مهر پویا

4- دکتر امیر حسنی تبار

5- دکتر شایان کاظمی

6- دکتر امیر هوشنگ سعادت

7- دکتر مهرداد سلیمانی

8- دکتر حسین رحمنی

9- دکتر شقایق دهاقین

10- دکتر میترا میزایی