محورهای کنفرانس
 • ریاضیات (تمام گرایش ها)
 • آمار (تمام گرایش ها)
 • فیزیک (تمام گرایش ها)
 • شیمی (تمام گرایش ها)
 • زیست شناسی (تمام گرایش ها)
 • علوم کامپیوتر (تمام گرایش ها)
 • زمین شناسی (تمام گرایش ها)
 • جغرافیا و برنامه ریز ی شهری و روستایی
 • فناوری نانو
 • فناوری های نوین
 • سایر موضوعات مرتبط با علوم پایه